Hållbarhet - en självklarhet

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under århundranden har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga. Långt innan diskussionen var påbörjad om miljö- och kvalitetssäkring har betydande miljöbesparingar utförts på Berte Qvarn.

Som en röd tråd genom historien löper en idé om vår roll i näringskedjan och en stark kärlek till naturen som omger oss, till våra medmänniskor och en ödmjukhet inför kommande generationer.

Mer om företagsgruppen och vårt gemensamma arbete och hållbarhetsrapport läser du på Bertegruppens hemsida.

Miljö

"Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn."

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under alla århundrade har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga, exempelvis får Berte Qvarn sin kraft från Suseåns vatten och drivs av lokal vattenkraft. Läs gärna intyget från E.ON som verifierar att Bertegruppen gör ett bra miljöval genom att köpa vattenkraft. 

Vårt miljöledningssystem hjälper oss att arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Det ger oss också en arbetsmodell så att vi ständigt kan förbättra oss och ligga i framkant inom miljöområdet.

100% förnybart bränsle

Sedan 2017 körs alla våra lastbilar på HVO, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med traditionell vanlig diesel. HVO är syntetiskt diesel och 100% förnybart.

Miljömål 2019:

Varje år ser vi över vårt miljöledningssystem och tittar på vilka förändringar som skett under året och hur vi kan förbättra oss. Som grund för vårt miljöarbete har vi gjort en miljöutredning och ur den har vi fått fram tre betydande miljöaspekter:

 • Transport
 • Elförbrukning
 • Klimatbelastning

Inom dessa områden sätter vi våra miljömål som även är kopplade till vår miljöpolicy.

Under 2019 arbetar vi med följande mål:

 • Vi skall få ett beviljat bygglov för utbyggnad av vattenkraften
 • Vi skall genomföra åtta projekt på miljöförbättrande åtgärder
 • Vi skall mäta klimatavtryck på hela vår verksamhet
 • Minst 90% av bulkbilen MAZ turer skall innehålla returlass
 • Tunga fordon dom köps in skall drivas med ur miljösynpunkt ”bästa miljöteknik”

Vi är inte rädda för att sticka ut hakan och sätta tuffa mål - även om vi är medvetna att de är svåra att uppnå. Det driver bara vårt miljöarbete framåt.

 

Gällande certifikat

KRAV-certifikat samt registrerade artiklar

EU-ekologiskt samt registrerade artiklar

ISO 14001

FSSC 22000

 

 

Kvalitets- och livsmedelsäkerhet

Vårt ständigt pågående kvalitetsarbete säkerställer att såväl våra produkter som vår process håller en hög och jämn kvalitet. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och våra interna revisioner utvärderas årligen av en tredje part. På så vis kan vi garantera att vi ständigt uppdaterar och förbättrar vårt kvalitetsarbete.

I april 2004 var Berte Qvarn den första kvarnen i Sverige att certifiera sig enligt BRC Global Standard, vilket vi är mycket stolta över. Vi fortsatte vårt förbättringsarbete genom att byta certifieringssystem från BRC till FSSC 22000 (Food Safety System Certification), som är en ISO-baserad och GFSI-godkänd standard.

Berte Qvarn är sedan tidigare certifierade inom ISO-familjen med ISO 14001 - Miljö, och är dessutom certifierade inom ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem.

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetsmål 2019:

 • Genom metodiskt underhåll, planerade investeringar och ett stort engagemang hos personalen hålla antalet reklamationer under 50st vid volymen 65 900 ton.
 • Genom externa hygienronder skall antalet allvarliga avvikelser från Anticimex vara noll och mindre avvikelser vara max 20st.
 • Utföra 30st protokollförda leverantörsbedömningar av våra råvaruleverantörer
 • Jobba med ständiga förbättringar genom att rapportera avvikelser, stort som smått, mål för 2019 >100st

 

 

 

 

 

Socialt ansvar

Vi värnar om vår personal, vårt samhälle och svenskt lantbruk.

Ansvaret gentemot vår personal går via arbetsmiljön, men också genom hänsyn till individen. Våra medarbetare, deras hälsa och liv i stort är mycket viktiga för oss. Vi arbetar förebyggande och aktivt, exempelvis genom hälsoutbildning, rökfri arbetsplats, subventionerad friskvård och färsk frukt.

Vårt lokala ansvar innebär sponsring av lokala idrottsföreningar med en engagerad ungdomsverksamhet med goda moraliska värderingar. 

Vi gynnar svenskt lantbruk och maler endast svenskt spannmål. Vi har nära kontakt med odlare i närområdet och vi samarbetar genom att vi förmedlar vilka spannmålssorter vi har avsättning för i kvarnen och därmed har intresse av att köpa.

Ömsesidig respekt och långsiktiga relationer bygger Berte Qvarn.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy